Το ανάθεμα του Βενιζέλου στα Τρίκαλα

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Το ανάθεμα του Βενιζέλου στα Τρίκαλα

Μια άγνωστη σελίδα της τοπικής μας ιστορίας

  Στις 17 Δεκεμβρίου 1916, πριν εκατό ακριβώς χρόνια κι ενώ ο Εθνικός Διχασμός
είχε χωρίσει τη χώρα στα δύο, ο «Κωντσταντινικός» Σύνδεσμος Επιστράτων – είχε  ιδρυθεί κα στα Τρίκαλα τον Ιούνιο του 1916- τέλεσε ανάθεμα εναντίον του Βενιζέλου.

Την τελετή του αναθέματος την περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια η εφ. «Αναγέννησις».

Πυκνοί όμιλοι πολιτών, ωσαύτως του ωραίου φύλου, εξεκίνησαν προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, έξωθι του οποίου είχεν ανοιχθή ο τάφος του Προδότη.

Της πομπής προηγείτο η μουσική της πόλεως, έπετο μαύρη σημαία έχουσα με ερυθρά στοιχεία αποτυπωμένας τας φράσεις : "Κατάρα και ανάθεμα εις τον προδότην Βενιζέλον και τους συνεργάτας αυτού!" Ακολουθούσαν οι επίσημοι, έπειτα πάνω σε κάρο ήταν όρθιο ένα μαύρο ομοίωμα του Βενιζέλου, το οποίο είχε στο κεφάλι δυο κέρατα  βοδιού.

Με ιαχές και φωνές του κόσμου «Κατάρα στον προδότη, ανάθεμα στον Ιούδα» η πομπή έφθασε στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου και μίλησαν στα πλήθη για τη σημασία του αναθέματος οι δικηγόροι Στέφανος Χορδάκης και Αρτ. Στρατουδάκης.
Τον δεύτερο ομιλητή ο κόσμος δεν τον άφησε να τελειώσει, διότι βιαζόταν να ρίξει τις πέτρες που κρατούσε στα χέρια του. « Όλοι  μόλις είδον καιόμενον το ομοίωμα του Ιούδα εξαγριώθησαν, εν φωναίς και αραίς και αναθέμασι κατεπλάκωσαν το ομοίωμα διά λίθων». ( «Αναγέννησις» 18/12/1916)

Οι  οργανωτές του αναθέματος ευελπιστούσαν ότι ο Δήμος Τρικκαίων  με τις πέτρες του αναθέματος  θα αναγείρει μνημείο, δεδομένου ότι «εις το ανάθεμα μετέσχεν ο Δήμαρχος και ολόκληρον το Δημοτικόν συμβούλιον, εκόμιζε μάλιστα και τεράστιες πέτρες». («Αναγέννησις» 6/1/ 1917). Μνημείο δεν ανεγέρθη.


Έξι μήνες αργότερα, όταν η πολιτική κατάσταση άλλαξε- ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, κατ’απαίτηση της Αντάντ,  αντικαταστάθηκε στο θρόνο από τον γιο του Αλέξανδρο και τα ηνία της χώρας ανέλαβε ο Βενιζέλος-ο μητροπολίτης Τρίκκης μετέβη στον τόπο του αναθέματος όπου "οι ευχές και ευλογίες του ελύτρωσαν την πόλιν από το φρικτόν αμάρτημα". (εφ. «Θάρρος» 6/6/1917)

Μαρούλα Κλιάφα     

 

 

Επιστροφή