1934. Χτίζεται το γεφύρι της "Μπαμπαλίνας" στα Μεγάλα Καλύβια

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
1934. Χτίζεται το γεφύρι της Μπαμπαλίνας στα Μεγάλα Καλύβια

Εν Μεγάλοις Καλυβίοις σήμερον την δεκάτην ενάτην του μηνός Νοεμβρίου του 1933 έτους ημέραν Κυριακήν και ώρα 6 μμ...

Πρόκειται για πέτρινη τοξωτή γέφυρα η οποία γεφυρώνει τον ποταμό Μπαμπαλίνα, παραπόταμο του Μπλιούρη.Χτίστηκε το 1934 με χρηματοδότηση του Γ. Κονδύλη και προσωπική εργασία των κατοίκων. Στο ίδιο σημείο υπήρχε παλαιότερο γεφύρι το οποίο είχε περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση και έτσι οι κάτοικοι αποφάσισαν να το γκρεμίσουν και να χτίσουν αυτό που υπάρχει και σήμερα.Λέγεται πως η ονομασία του γεφυριού οφείλεται στην ηρωίδα του 1821 Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και ότι από παραφθορά το όνομα μετατράπηκε σε Μπαμπαλίνα.

Είναι ένα μονότοξο γεφύρι και έχει άνοιγμα 11,10 μ., ύψος Τόξου:  3,50 (2,80 + 0,70) μ., μήκος Καταστρώματος:  22,40 μ., πλάτος Καταστρώματος:  3,40 μ. και η κατάστασή του είναι πολύ καλή.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1933)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΜΠΑΛΙΝΑ

ΑΡΘΡΟ 34

Εν  Μεγάλοις  Καλυβίοις  σήμερον την δεκάτην ενάτην του μηνός Νοεμβρίου του 1933 έτους ημέραν Κυριακήν και ώρα 6 μμ.
     
Το Κοινοτικόν  Συμβούλιον της κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων συνελθόν εις τον συνήθη τόπον των συνεδριάσεων του υπό την προεδρίαν  του Βασιλείου Κεφαλά Προέδρου (πλειοψηφούντος κοινοτικού συμβούλου)  παρόντων των 1) Νικολάου Κατράνα 2) Νικολάου Θεοδώρου 3) Ιωάννη Κουφογιάννη  4) Ευθυμίου  Τσεκούρα 5) Αθανασίου  Σπυροπούλου  6) Βασιλείου  Γιαννοπούλου  και 7) Θεοδώρου  Πάλλα.

Απόντος του Σταύρου  Παπαπολυκάρπου  απουσιάζοντος εις Αθήνας, ακούσον του του προέδρου προτείνοντος όπως επιβληθή  προσωπική  εργασία  είς τε τους κατοίκους Μεγάλων Καλυβίων , και τα κάρα και υποζύγια αυτών δια την κατασκευήν εν γένει και αποπεράτωσιν  της επί του ποταμού Μυλαυλάκου   και εν τη θέσει Μπαμπαλίνα  γεφύρας δια της συνδρομής ταύτης των κατοίκων δια την ενσκαφήν και μεταφοράν των αποκτηθησομένων υλικών κατά της υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας, και
                                            
Διασκεψάμενοι

Επειδή το Συμβούλιον αναγνωρίζει  την αναπόδραστον ανάγκην της κατασκευής της εν λόγω γεφύρας , το επείγον της αποπερατώσεως αυτής προς πρόληψης  ανυπολογίστων ζημιών εις τε την καλλιέργειαν των αγρών των κατοίκων Μεγάλων Καλυβίων και την συγκοινωνίαν  αυτών μετά των γειτονικών συνοικισμών και κοινοτήτων.
  
Λαβόν υπ ΄όψει  και τας διατάξεις των άρθρων 382  μέχρι και  382  του κώδικος της Κοινοτικής και Δημοτικής Νομοθεσίας
                                          
Δια  ταύτα
 
Αποφαίνονται  παμψηφεί

Επιβάλλει προσωπικήν εργασίαν εις του κατοίκους Μεγάλων Καλυβίων  δημότας και ετεροδημότας δια την κατασκευήν εν γένει και αποπεράτωσιν  της επί του ποταμού Μυλαυλάκου και εν τη θέσει Μπαμπαλίνα  επαρχιακής και κοινοτικής γεφύρας, ως και εις τα κάρα και υποζύγια αυτών ως εξής:

1)      Προσωπικήν εργασίαν δια την προσωρινήν διοχέτευσιν των υδάτων, ενσκαφήν θεμελίων και εν γένει εργασίας κατά της υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2)      Δια την μεταφορά λίθων εκ του λατομείου Φανάρ-Μαγούλας δια κάρρων  και αγωγέων εν χρόνω και κατά ποσότητα   τα οποία απαιτήση η κατασκευή κατά τας υποδείξεις της υπηρεσίας.
3)      Δια τη εξόρυξιν άμμου  και μεταφοράς αυτής εκ του Πηνειού ποταμού…
4)      Δια την μεταφοράν ασβέστου εκ Μουζακίου...
5)      Δια την μεταφοράν τσιμέντων και ξυλείας... εκ  του  Σιδηροδρομικού  Σταθμού Στεφανοσαίων ή και εκ Τρικάλων.
6)      Δια την προμήθειαν και μεταφοράν  ύδατος  εν γένει δια διτρόχων ή τετρατρόχων κάρρων και βυτίων ειδικών εφόσον απαιτηθή

Εν γένει...επείγουσα η κατασκευή   της προς πρόληψην λόγω του επερχομένου χειμώνος…
Εγένετο,απεφασίσθη και υπεγράφη...

Το Κοινοτικόν  Συμβούλιον
Ο πρόεδρος                                                               
Τα  Μέλη
Που βρίσκεται
Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού και για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να μπούμε μέσα στα Μεγάλα Καλύβια και να αναζητήσουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που έχει και το νεκροταφείο του οικισμού.

Από εκεί κατευθυνόμαστε Νότια μέχρι το σημείο που τελειώνει η άσφαλτος και μετά από δέκα μέτρα συναντάμε το γεφύρι.

 
 

Δείτε video:

 

 

Επιστροφή