Οι δήμαρχοι Τρικκαίων από απελευθερώσεως της πόλεως 1881 έως το 1940

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Οι δήμαρχοι Τρικκαίων από απελευθερώσεως της πόλεως 1881 έως το 1940

Υπό του Ι. Παπασωτηρίου*

Απόσπασμα από δημοσίευμά του με τίτλο "ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" (πιθανότατα) το 1936

Δήμαρχοι του δήμου Τρικκαίων, οίτινες ονομάζονται ούτως εκ του ονόματος των κατοίκων της αρχαίας Τρίκκης, διετέλεσαν οι εξής:


 

α') 1881Διορισθεί
ς υπο τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Οθωμανός Χατζή Μουχουευτίν Βέης Καχριμπάν Βέης, φιλέλλην, πολλάς υπηρεσίας παρασχών εις το Γένος μας επί Τουρκοκρατίας και κατά την εισβολήν των Τούρκων το 1897


β') Από του 1883-1888 ο Κωνστ. Ραδινός, ιατρός Επ' αυτού έγινε διά του Κρατικού μηχανικού Μενάνδρου και το πρώτον σχέδιον της πόλεως Τρικκάλων.


γ') Ο Γεώργιος Κανούτας, ιατρός απο 1887-1891 και από 1903-1914.Εις αυτόν οφείλεται η το πρώτον εφαρμογή του σχεδίου της πόλεως.
Έκαμε ρυμοτομίας κυρίως επί των εμπορικών παραγκών απο 4 κανάλια μέχρι τού στρατώνος, δια να κτισθώσι τα νέα εμπορικά και εξασφαλισθώσιν οι έμποροι απο τας πυρκαϊάς, έκαμεν υπονόμους, έστρωσε πολλούς δρόμους και επρομηθεύθη εξ Αγγλίας τον πρώτον οδοστρωτήρα, έστησε νέας γεφύρας και επισκεύασε παλαιάς, ήγειρε πυριτιδαποθήκην έξωθεν της πόλεως, αναγκαιοτάτην τότε προς πρόληψιν καταστροφών, έκαμε τα σφαγεία και την δημοτικήν αγοράν, ήνοιξε πρώτος τα ημιαρτεσιανα φρέατα, τα οποία σήμερον γενικευθέντα παρέχουν εις τους κατοίκους άφθονον, δροσερόν καί καθαρόν νερόν, κατηδάφισε το εν τη νυν κεντρική πλατεία πελώριον τζαμίον, διεμόρφωσεν τας εκατέρωθεν του ποταμού δημοτικάς πλατείας, επρομηθεύθη βυτία σιδηρά δια το κατάβρεγμα, εδενδροφύτευσε πολλούς δρόμους καθώς καί το νεκροταφείον.

Εγκατέστησεν τον ηλεκτροφωτισμόν, έστησε το κεντρικόν αποχωρητήριον με την υδαταποθήκην, επρομήθευσε το μέγα καταβρεκτήριον, ηύξησε το πεδίον του Άρεως, συνεπλήρωσε τα σχολεία Κουτσομυλίων, Ισραηλιτικής Κοινότητος και Επισκέψεως, κατηδαφισε το φράγμα Καραμαλή, και συνέταξεν δια μηχανικών πλήρη σχεδιαγράμματα προς διαρρύθμισιν της κοίτης του Ληθαίου. Ενί λόγω ο μακαρίτης Γ. Κανούτας ως δήμαρχος Τρικκάλων ειργάσθη πολύ καλά και η πόλις Τρικκάλων μετ' ευγνωμοσύνης πρέπει ν' αναφέρη το όνομά του.
δ') Παναγιώτης Χατζηγάκης

 

Από της 1ης Οκτωβρίου 1891 - Νοεμβρίου 1903 ο Παναγιώτης Χατζηγάκης, όστις διετέλεσεν επίσης δήμαρχος και του νυν Δήμου Τρικκαίων απο 24 Μαρτίου 1914 έως 31 Ιανουαρίου 1928, οπότε και απεβίωσεν.

Ούτος κατεσκεύασε τας νέας οδούς της πόλεως. Επ αυτού ελύθη και το πολυθρύλητον ζήτημα του Δωροθέου κληροδοτήματος, όπερ κατεκράτει το Πανεπιστήμιον επί σειράν ετών. Ήτο καλοκάγαθος μη εννοών να κάμη εις κανένα κακόν και προσπαθών και τους εχθρούς του να κάμη φίλους, ένεκα δε της σπουδαιοτάτης ταύτης αρετής διετέλεσεν επί τόσα έτη και μέχρι του θανάτου του Δήμαρχος.


ε') Ο κ. Χρήστος Παν. ΧατζηγάκηςAπό 1ης Απριλίου 1928 έως 1ης Απριλίου 1934
Επί τούτου ηγοράσθη οικόπεδον Νοσοκομείου και εκτίσθη το κεντρικόν τμήμα τούτου.
Ηγοράσθη το οικόπεδον Ε' Δημ. Σχολείου εις συνοικίαν Βουλγάρικα, και εκτίσθη δαπάναις δήμου η λιθοδομή αυτού.
Ηγοράσθη το οικόπεδον καί εκτίσθησαν το γκαράζ των αυτοκινήτων, οι στάβλοι και αι αποθήκαι του Δήμου.
Ηγοράσθησαν δύο καταβρεκτήρες και δύο αυτοκίνητα ανατρεπόμενα δια την καθαριότητα της πόλεως.
Επεσκευάσθησαν τα δημοτικά σχολεία Κουτσομυλίων, Αγίας Μονής και Επισκέψεως.
Ερυμοτομήθησαν διάφοροι οικοδομαί αποζημιωθέντων τών ιδιοκτητών.
Επεσκευάσθησαν τα εσωτερικά και εξωτερικά της Δημοτικής Αγοράς.
Επεσκευάσθησαν και επηυξήθησαν τα σφαγεία.
Ηγοράσθησαν οδοστρωτήρ και απορροφητική μηχανή ύδατος, κατεσκευάσθησαν 156 νέοι δρόμοι και διάφοροι μικροί υπόνομοι, και εβοηθήθησαν διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, και διάφοροι πτωχοί και ασθενείς.στ') Από της 1ης Απριλίου 1934
Δήμαρχος Τρικκαίων είναι ο κ. Θεόδωρος Δ. Θεοδοσόπουλος, δικηγόρος και τραπεζίτης.Ούτος ανώρθωσε τα οικονομικά του Δήμου καί ανεβίβασε τον Προϋπολογισμόν του Δήμου εις δέκα έκατομμύρια περίπου, ώστε να δύναται να κάμη σπουδαία έργα.

Ετροποποίησε το σχέδιον τής πόλεως μετακαλέσας εξ Αθηνών τον Διευθυντήν της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.
Επεσκεύασε διαφόρους δρόμους και κατεσκεύασε νέους τοιούτους, διερρύθμισε την Δημοτικήν αγοράν ασφαλτώσας αυτήν, επεσκεύασε τα σφαγεία και το παλαιόν ωρολογοστάσιον του φρουρίου, όπερ είναι ήδη έτοιμον δια την τοποθέτησιν του ωρολογίου, προσέθεσε νέαν πτέρυγα εις το νοσοκομείον, όπερ είχεν αρχίσει να γίνηται επί Δημαρχίας Xρ. Χατζηγάκη και συνεπλήρωσε το δίκτυον των υπονόμων.

Το σπουδαιότερον δε εξ όλων των έργων του είναι, δύναται τις να είπη, η διαρρύθμισις της κεντρικής πλατείας εις πρώτης τάξεως πλατείαν, με δένδρα, λουλούδια, πρασιάς κλπ., ώστε να καλλωπίζη θαυμάσια την πόλιν.

Επίσης σπουδαίον έργον είναι η επέκτασις του πρασίνου πέριξ και εντός του φρουρίου και εις τους περί τον Προφήτην Ηλίαν λοφους, τους οποίους εξηγόρασεν υπέρ του δήμου και εδενδροφύτευσε με λογής λογής δένδρα.
 
Συγκεκριμένως φροντίδι του κ. Δημάρχου βοηθουμένου και υπό της Φιλοδασικής Ενώσεως εφυτεύθησαν εις τον ύπερθεν του Νοσοκομείου χώρον 6.605 πεύκα, 2.942 κυπάρισσοι, 1.000 ευκάλυπτοι καί 400 άλλα φυλλοβόλα και εις τον πέριξ του φρουρίου χώρον 3.278 πεύκα, 760 κυπάρισσοι και 685 φυλλοβόλα.


Τρίκκαλα - Απρίλιος 1936
Ιωάννης Παπασωτηρίου*


 
*Ο καθηγητής Ιωάννης Παπασωτηρίου γεννήθηκε στην Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας.
Ήταν τακτικός αρθρογράφος εφημερίδων και περιοδικών της εποχής.
Έγραψε επίσης αρκετά ιστορικά αφιερώματα και μελέτες για τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τα Μετέωρα και την περιοχή γενικότερα.
Διέθετε μοναδική ευγλωττία.
Αναφέρεται πως λόγω του μελίρρυτου του λόγου του όταν εκαλείτο να εκφωνήσει λόγους συνήθως πανηγυρικούς ο μητροπολιτικός ναός των Τρικάλων έσφυζε από πυκνό ακροατήριο...!
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλα στοιχεία για το βιογραφικό του. Αν βρεθούν θα τα αναφέρουμε συμπληρωματικά


  

Πηγή: Library & Information Centre - University of Thessaly

 

 

Επιστροφή