Το διάταγμα της βασιλίσης Αμαλίας. Aπαγορεύεται το "καπνίζειν"..."Ελέω Θεού"

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Το διάταγμα της βασιλίσης Αμαλίας. Aπαγορεύεται το

Βασιλικό διάταγμα του Όθωνος το 1856 απαγορεύει το "καπνίζειν" !!!

Ιστορικό διάταγμα "Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός δημοσίων γραφείων και καταστημάτων" και μάλιστα "ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ" !!!
Το συνέταξε η Βασίλισα Αμαλία εν ονόματι του Βασιλέως 31 Ιουλίου 1856 !!!ΔΙΑΤΑΓΜΑ

«Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων»

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α’. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε δια σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β’. Η απαγόρευσις αυτή επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως η άλλης τινός αιτίας.

Γ’. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα».


Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα
ΑΜΑΛΙΑ

 

 

Επιστροφή