"ΟΙ ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ" δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό (και επί “...ξεφτιλαριστεράς !”)

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
 ‘’ ΟΙ    ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ ‘’  δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό  ( και  επί  “...ξεφτιλαριστεράς !”)

- Αφιέρωμα  στη μνήμη ενός μεγάλου  ηθοποιού “ του Νίκου Σταυρίδη // 31 χρ. απ’το θάνατό του
Δ ι α χ ρ ο ν ι κ έ ς   και ε π ί κ α ι ρ ε ς πικρές  Α λ ή θ ε ι ε ς
- ‘’Εδώ  θα δείτε ‘’ζωντανά’’  ένα ...μικρό βίντεο , όπου πρωταγωνιστεί  ο Ν.Σ // απ’τη
- ‘’έξω απ’τα δόντια ‘’ αποκαλυπτική  κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου -που ‘’πνίγουν’’ τα συστημικά  Μ.Μ.Ε -


’ ΟΙ   Π Α Π  Α Τ Ζ Η  Δ Ε Σ ‘’ – Τόσο Επίκαιρο !


-Μπουκάρισα 13-4-50 // θα ξεμπουκάρω 4-8- 57  

- Δ η λ α δ ή // ...άμα  α ρ π ά ξ ε ι ς  ένα δ ε κ α χ ί λ ι α ρ ο  λέγεται  κ λ ο π ή  εις β α θ μ ό π τ α ί σ μ α τ ο ς  // και  χραπ τσακώνεις  ένα ν τ ι ν α ρ έ !
- Άμα  γ ρ α π ώ σ ε ι ς   100 χιλιάδες  λέγεται  κ λ ο π ή  εις  βαθμό  π λ η μ μ ε λ ή μ α τ ο ς και  μπορεί   ν’ αρπάξεις μέχρι  τέσσερα ... !
- Άμα  τ σ α κ ώ σ ε ι ς   10  εκατομμύρια  λέγεται   υ π ε ξ α ί ρ ε σ ι ς   και με σύμφωνη  γνώμη α ν α κ ρ ι τ ή  και ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς   ε ξ έ ρ χ ε σ α ι   απ’την  α ν ά κ ρ ι σ η  !
- Άμα  τ σ α κ ώ σ ε ι ς  100 εκατομμύρια  λέγεται   κ α τ ά χ ρ α   ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς   και κ  α κ ο  ύ ρ γ η  μ α ...να πούμε  //και τέλος πάντων  η δ ί κ η α ν α  β ά λ λ ε τ α ι και   ε ξ έ ρ χ ε σ α ι   με   β ο ύ  λ ε υ μ  α   !!

- Άμα  τ σ α κ ώ σ ε ι ς   500.000.000  [500 εκατομμύρια ]   λέγεται   σ ύ μ β α σ ι ς   και
δ έ χ ε σ α ι     σ  υ γ  χ α ρ  η τ ή ρ  ι α  !!!
- Κι άμα  μ π λ ε χ τ ε ί ς   με   δ ι σ.  Και τ ρ ι σ.  Λέγεται   εξαγωγή   σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς  και   χ ρ α π      π α ί ρ ν ε ι ς   το   π α ρ ά σ η μ ο !!!!

.. Δείτε από βίντεο : ‘’Έκλεψες την Ελλάδα – ποινές – [απ’την ταινία : ‘’Οι Παπατζήδες’’]

- Για την επιλογή-επιμέλεια : Αντώνης Κ. Πρεκατές, δάσκαλος. Τρίκαλα 13- 12- 2018


Δείτε video:

 

 

Επιστροφή