Ήρθαν τα "ψιλά" από την Ύπατη Οδυσσέα. Κάνε... "κουμάντο" !

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Ήρθαν τα

Επέκταση του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, "ΕΣΤΙΑ".
Σίτιση, είδη υγιεινής, μεταφορικά, Κοινωνικές υπηρεσίες, Ιατρικές-νομικές υπηρεσίες, όλα "κομπλέ"...
O Πρόεδρος της Εταιρίας e-Trikala A.E. κος Ιωάννης Κωτούλας  εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Οδυσσέα Ράπτη για να προβεί στην υπογραφή της νέας σύμβασης και την υλοποίησή της.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.  9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65591/33/Β/08/07
ΤΗΣ  24/12/2019

       Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας < e-Trikala A.E. > συνήλθε στην ένατη  συνεδρίασή του, σήμερα την 24η Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη, στα Τρίκαλα  .

      Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο κ. Ιωάννης Κωτούλας  και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας η κα. Στέλλα Τάσιου .

Παρίσταντο οι κ.κ.
1) Κωτούλας Ιωάννης του Βασιλείου  , Πρόεδρος  
2) Ράπτης Οδυσσεύς  του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος


Οι κ.κ. τακτικά μέλη:
3) Χριστόφορος Ρόμπος  του Αποστόλου
4) Ζήσης Γκουγκουστάμος του Βαϊου
5) Γεώργιος Ανδριόπουλος του Αθανασίου
6) Λιάκος Νικόλαος του Γρηγορίου
7) Θεόδωρος Σπανός του Νικολάου
8) Γεώργιος Καταβούτας του Αθανασίου

Απόντες: Ο κος Δημήτριος Τσόλας του Γεωργίου , ο οποίος  δεν προσήλθε αν και  προσκλήθηκε νόμιμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο Θέμα: Επέκταση του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ , ΕΣΤΙΑ  «Παροχή στήριξης στην Ελλάδα για την υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης και την αύξηση της ικανότητας υποδοχής αιτούντων άσυλο» , για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με τη ολοκλήρωση, στις 31/12/2019, της τρίτης σύμβασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. απόφαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου  της (Α/Π 01/2019 ) με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της συνέχειας του  Προγράμματος μετεγκατάστασης και αύξησης της ικανότητας υποδοχής αιτούντων άσυλο (ΕΣΤΙΑ) , για το έτος 2020 (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000)  .

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, μισθώνονται διαμερίσματα , τα οποία όμως θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς συνθήκες υποδοχής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί παροχής βασικών μέσων αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ή άλλης στήριξης στους ωφελούμενους, όπως:

Σίτιση, είδη υγιεινής, μεταφορικά.
Κοινωνικές υπηρεσίες.
Ιατρικές-νομικές υπηρεσίες.
Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

α) Την επέκταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ ,για το έτος 2020 (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000).

β) Την έγκριση για συμμετοχή της e-Trikala A.E., και την υπογραφή του σχετικού νέου συμφωνητικού Εταιρικής συνεργασίας (χρηματοδότησης ) (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000) με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ .

  γ)  Την εξουσιοδότηση προς στον Πρόεδρο της Εταιρίας κο Ιωάννη Κωτούλα , για την υπογραφή της νέας σύμβασης (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000) και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , κο Οδυσσέα Ράπτη για να προβεί στην υλοποίησή της.

Παρακαλούμε δε για την σύμφωνη γνώμη σας για την εισήγηση του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρικκαίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της e-Trikala A.E. έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και ευρεία ανταλλαγή απόψεων
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Την επέκταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ ,για το έτος 2020 (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000).

β) Την έγκριση για συμμετοχή της e-Trikala A.E., και την υπογραφή του σχετικού νέου συμφωνητικού Εταιρικής συνεργασίας (χρηματοδότησης ) (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000) με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

  γ)  Την εξουσιοδότηση προς στον Πρόεδρο της Εταιρίας κο Ιωάννη Κωτούλα , για την υπογραφή της νέας σύμβασης (Agreement Symbol: GRC01/2020/0000000232/000) και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , κο Οδυσσέα Ράπτη για να προβεί στην υλοποίησή της και την εισήγηση του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων.


Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό  40/2019


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιωάννης Κωτούλας                                        Ράπτης ΟδυσσεύςΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ζήσης Γκουγκουστάμος
 Γεώργιος Ανδριόπουλος
 Χριστόφορος Ρόμπος  
 Νικόλαος Λιάκος
 Θεόδωρος Σπανός
 Γεώργιος Καταβούτας

 

 

Επιστροφή