ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ - Σαν σήμερα 10-4-1919 τον δολοφόνησαν οι τσιφλικάδες

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ
Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  ΝΑ  Π Ε Θ Α Ι Ν Ε Ι Σ   Ο Ρ Θ Ι Ο Σ  - ΜΕ   ΨΗΛΑ  ΤΟ  ΚΕΦΑΛΙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΑΡΑ  ΝΑ ΖΕΙΣ - ΜΙΑ   ΜΑΥΡΗ  ΖΩΗ - Γ Ο Ν Α Τ Ι Σ Τ Ο Σ, Δ Ο Υ Λ Ο Σ [ !!! ]              

- ΤΟ  ΣΑΛΠΙΣΜΑ   ΤΗΣ    Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗΣ  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ

                              
- Του Επαναστάτη Ε μ ι λ ι ά ν ο   Ζ α π ά τ α:  ''Γ Η και Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  ''       

Ε Μ Ι Λ Ι Α Ν Ο    Ζ Α Π Α Τ Α    [ 1879- 1919 ]
                                                            
- Μια  πολύ  μεγάλη  επαναστατική  φυσιογνωμία  , η γ ε τ ι κ ή   του Μεξικανικού -  α γ ρ ο τ ι κ ο ύ    ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ, των   ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ  που πήρε  το όνομά του ταυτιζόμενο με το σύνθημά του – σ τ ρ α τ η γ ι κ ό  σ τ ό χ ο :

-  ''Γ Η και Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  ''  [  T e r r a   y  L i b e r t a l e  ]


-  Και με βάση  σ χ ε δ ί ο υ  και  προγράμματος που συγκεκριμένα π ρ ο έ β λ ε π ε  :  

-   '' Οι   γ α ί ε ς  , τα   δ ά σ η  και το  ν ε ρ ό  , θα   αποδοθούν   α μ έ σ ω ς   στα   χ ω ρ ι ά  ή  τους    κατοίκους    που τα  δικαιούνται  ... διότι  οι  πιο πολλοί  Μεξικάνοι  δεν  έχουν  στην κατοχή τους   τίποτα , πλην  τη    γη    που  περπατούνε //  το  1/3  των περιουσιών  τους


-  ΘΑ    Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Θ Ε Ι   , ώστε  όλοι  οι κάτοικοι κι όλα τα χωριά  στο Μεξικό να αποκτήσουν   χ ω ρ ά φ ι α  -  γ η    [ e j i d o s ] 
                                                                                

-  '' Όποιος   τ σ ι φ λ ι κ άς    ΔΕΝ   παρέδιδε  το  1/3  της   γης .. του , αναγκαζόταν   δια  της β ί α ς να την  παραδώσει  ολόκληρη  , γιατί  οι  Ζαπατίστα   δεν  αστειεύονταν ...                                                    

- Πυρπολώντας    τα  αρχοντικά   των  γ α ι ο κ τ η μ ό ν ω ν  - τ σ ι φ λ ι κ ά δ ω ν  , του ανάγκαζαν  να  τα  εγκαταλείψουν  αμέσως   και  κατόπιν   μοίραζαν   τα χωράφια   στους δ ο υ λ ο π ά ρ ο ι κ ο υ ς    που  δούλευαν   στα  τσιφλίκια  ..

 -Το  περίφημο  αυτό   ΣΧΕΔΙΟ [Αγιάλα]  πολύ  απλό  για  να   γίνει  πράξη , να  εφαρμοστεί …

Αλλά  - δυστυχώς   -  αυτός    ο  αγώνας     για    ''  ΓΗ    και    Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α ''   δεν βρήκε   δικαίωση  σύμφωνα με  το όραμα  του   Ε μ ι λ ι ά ν ο    επαναστάτη . 
                                    
- Δεν  δικαιώθηκε  , αλλά   το  όραμά του   παραμένει  ζ ω ν τ α ν ό υπάρχουν  ''υποζύγια'' , κολίγοι,  δουλοπάροικοι,  εκμεταλλευόμενοι , θύματα ... // και όσο  θα   παραμένουν   ζωντανά  και  φωτεινά   σ ύ μ β ο λ α    σαν του   Ζαπατίστα     !!!

Τον   Ζαπάτα   που  τον δολοφόνησαν  σε  καρτέρι  οι  τσιφλικάδες    και τα όργανά τους, σαν  τον    Μαρίνο  Αντύπα  -  τον   φοβούνται  και ...νεκρό ...

Παντού  στη  υφήλιο όπου  τα  τσιφλίκια  και  οι τσιφλικάδες   παραμένουν   ατιμώρητοι  και  εξουσιάζουν ακόμη !!!
                                                                                    
- Για την επιλογή-επιμέλεια : Αντώνης    Κ. Πρεκατές, δάσκαλος

Τρίκαλα 10 – 4- '18 
                                                          
 

 

 

Επιστροφή