Σύγκληση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Σύγκληση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων
  
Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την  1η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου.
2. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 12.300,00€ για τη συντήρηση βελτίωση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Τρικκαίων (από αναβολή).
3. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 1.262,60€ για προμήθεια σήτας περίφραξης & πασσάλων.
4. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 9.981,11€ για προμήθεια χρωμάτων.
5. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 9.620,00€ για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών.
6. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 5.975,34€ για την αποξήλωση - επανατοποθέτηση , επισκευή , συντήρηση και σέρβις κλιματιστικών συσκευών.
7. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης 56.150,00€ - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων».
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Γεωργίου Λιαγκούμη.
9. Έγκριση όρων διακήρυξης για αμμοληψία από  τις Τοπικές Κοινότητες Μεγάρχης, Διαλαχτού & Φωτάδας.
10. Εκ νέου δημοπράτηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Πατουλιάς.
11. Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση πνευματικού κέντρου Μελίγου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης.
12. Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (κληροδότημα Βαφειάδη) που βρίσκεται επί της οδού Κονδύλη 12.
                                                                                                     


 

 

 

Επιστροφή