Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Προσβασιμότητα: Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αναψυχή!

Με την ευκαιρία της καθιερωμένης από το 1992 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμιας Ημέρας για Άτομα με Αναπηρία, ο Τομέας Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό Υποτομέα για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, χαιρετίζει όλες τις ενέργειες και προσπάθειες για την υποστήριξη της καθιέρωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, πρωτοβουλίας «Τουρισμός για Όλους» που ήταν και το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού του 2016 και πιστεύουμε ότι «τουρισμός για όλους» σημαί-νει και «προσβασιμότητα για όλους», και η διευκόλυνση της προσβασιμότητας δεν είναι μόνο για τις κινητικές δυσκολίες.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία θυμίζει την υποχρέωσή μας ως κοινωνία για την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, στα αγαθά της κοινωνίας, της υγείας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ζωής γενικότερα, που περι-λαμβάνει και την τουριστική δραστηριότητα.

Εφέτος, 2018 η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες έχει θεματικό προσδιορισμό «Εν-δυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και εξασφάλιση της συμμετοχής και της ισότητας». Το θέμα εντάσσεται και στους Στόχους για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 (Sustainable Development Goals), που δεσμεύεται να "μην αφήσει κανέναν πίσω".

Εκτιμάται ότι διεθνώς πλησιάζει ένα δισεκατομμύριο ο αριθμός ανθρώπων με αναπηρία που αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών εμπόδια στην ένταξη του σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας, και απολαμβάνουν την ισότιμη πρόσβαση με εμάς τους άλλους, στους τομείς μεταφορών, απασχόλησης και εκπαίδευσης, κοινωνική συμμετοχή, και την απόλαυση της αναψυχής στην τουριστική της έκφραση.

Όλοι εμείς στην Ελλάδα που απολαμβάνουμε τα πολλαπλά οφέλη από την αυξημένη τουρι-στική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και μόνο στην Ευρώπη, στις κύριες χώρες προέλευσης των τουριστών προς την χώρα μας, υπάρχει μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, που αριθμεί εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που, λίγο ή πολύ, χρειάζονται μία διαφορετική προσέγγιση για να απολαύσουν τον τουρισμό που εμείς οι άλλοι θεωρούμε αυτονόητο. Άτομα με ανά-γκες διευκόλυνσης της απόλαυσης είναι όλοι αυτοί που είτε για λόγους κάποιας πάθησης, είτε κάποιας πρόσκαιρης ή κάποιας χρόνιας αδυναμίας ή δυσκολίας, πρέπει, για να απολαύσουν τα τουριστικά αγαθά όλων των ειδών, να έχει προβλεφθεί κάποια ειδική εξυπηρέτηση.

Τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με δυσκολίες ακοής, όρασης, αντίληψης, άλλων παθήσεων, ακόμη και τα άτομα που για λόγους ηλικίας κινούνται αργότερα, ή χρειάζονται υποστήριξη, αριθμούν μόνο στην Ευρώπη δεκάδες εκατομμύρια, και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, οι αριθμοί τους αυξάνονται συνεχώς. Ακόμη και οι μεγαλύτερης ηλικίας συνταξιούχοι των βόρειων Ευρωπαϊκών χωρών που αναζητούν ένα καλύτερο κλίμα για την χειμερινή περίοδο, κλίμα ηπιότερο, όπως της Ελλάδας, είναι και αυτοί μέλη της μεγάλης αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού.

Όταν, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας πριν περίπου δύο χρόνια δημιουργήσαμε τον Υποτομέα Προσβάσιμου Τουρισμού, θέσαμε συνειδητά στους στόχους μας και στην στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, τις έννοιες αυτές, γιατί η ανάπτυξη έρχεται από συγκροτημένες και συνεχείς ενέργειες και όχι τυχαία από μόνη της.

Η αγορά του προσβάσιμου τουρισμού εκτός από το αριθμητικό της μέγεθος, είναι και αγορά που υποστηρίζει τους στόχους του 12-μηνου τουρισμού, την γεωγραφική διάχυση της δραστηριότητας, είναι αγορά που οι πελάτες της συνήθως συνοδεύονται, κατά κανόνα δαπανούν περισσότερα από τον μέσο όρο, και γίνονται θετικοί πρεσβευτές της Ελληνικής φιλοξενίας και επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες.

Οι ενέργειες που θα στηρίξουμε και θα υλοποιήσουμε στην Κυβέρνηση της Νέας Δημο-κρατίας, δεν είναι μόνο να έχουμε δωμάτια με προσβασιμότητα ΑΜεΑ στα καταλύματα, είναι μία γενικότερη αντίληψη και συνείδηση παροχής διευκολύνσεων, υποστήριξης ενερ-γειών και με την νέα τεχνολογία για την καλύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση στην επί-σκεψη των δεκάδων φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και άλλων μνημεί-ων και μουσείων της χώρας, η δημιουργία και ενθάρρυνση της περαιτέρω αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για τον προσβάσιμο τουρισμό, που μεταξύ άλλων θα ενισχύσει και την δημιουργία θέσεων εργασίας και περισσότερης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το δικαίωμα συμμετοχής από όλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση σταθερών δημοκρατιών, για τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες, και για την ενερ-γό συμμετοχή των πολιτών και τη μείωση των ανισοτήτων στην κοινωνία.Κορίνα Λιούτα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ "ΘΕΛΩ" - ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Επιστροφή