Τρίκκαλα 1902 - "Ελέγχοντας την εξουσία"...

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Τρίκκαλα 1902 -
"Αφιερούται"...!*

*Βλέποντας την σημερινή κατάσταση των δρόμων στην πόλη, βλέποντας, ακούγοντας και διαβάζοντας τα τοπικά ΜΜΕ, πως ασκούν τον έλεγχο της εξουσίας, πως "χαϊδεύουν" τους κατά καιρούς δημάρχους, αντιδημάρχους και λοιπούς "άρχοντες", τους αφιερώνουμε (ισχύει φυσικά και για μας) το σχόλιο...


Διαβάζοντας
την εφ. "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" των Τρικάλων στο φύλλο της 16ης Μαρτίου 1902, 120 χρόνια πριν...!


Ο ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡ...*


- Εδέησεν τέλος πάντων να έλθη ο οδοστρωτήρ ο οποίος ήτο σχεδόν χαμένος.
Ερρήξαμε κραυγήν προς τούτο και η κραυγή μας εκείνη ήτο τότε δριμεία, δρυμυοτάτη, όπως είνε πας αληθής και αφατρίαστος δημοσιογραφικός έλεγχος και εξηναγκάσθημεν να λάβωσι την δέουσαν φροντίδα οι αρμόδιοι αφού επί έτος περίπου τον είχον εγκαταλείψη έρμαιον της τύχης του.

Και όμως δια του άρθρου μας εκείνου του πόσον συντελεστικού εις το ζήτημα τούτο, απεκτήσαμεν εχθρούς θανασίμους τας αρμοδίας και υπευθύνους αρχάς διότι εταράξαμεν τους περί τα άλλα συμβαδίζοντας κύκλους των και υπεδείξαμεν εις αυτάς καθήκον το οποίον σκοπίμως η ασκόπως είχον παραμελήση και λησμονήσει

Λυπούμεθα πολύ διότι μας επιβάλλεται να μη συμφωνώμεν προς τας σκέψεις και τας βλέψεις αυτών ν' αντικρούωμεν, υποδεικνύοντες αυτοίς το καθήκον να καυτηριάζομεν δε πάσαν πράξιν αυτών παρά τους κειμένους νόμους, την λογικήν και το δίκαιον διαπραττομένην επί βλάβη και ζημία των πολλών η του ενός.
*
Η κριτική αφορούσε την δημοτική αρχή επί δημάρχου Παν. Χατζηγάκη δημάρχου Τρικκαίων 1899-1903 στην οποία η εφημερίδα δεν ήταν αντιπολιτευόμενη

 

 

Επιστροφή