Παιδονομικά μέτρα της 10ετίας του '50 από το βιβλίο πράξεων του 6/τάξιου Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων

Δείτε και άλλα θέματα στην ενότητα:
Παιδονομικά μέτρα της 10ετίας του '50 από το βιβλίο πράξεων του 6/τάξιου Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων


Μέτρα του συλλόγου των καθηγητών της σχολικής χρονιάς που ορίζουν, καθιερώνουν, απαγορεύουν και συνιστούν...14η πράξη από το βιβλίο πράξεων του 6/τάξιου Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων (17/9/1951 έως 1/7/1957).

 

Τρίκαλα - 29η Οκτωβρίου 1955


Παιδονομικά μέτρα

Εν Τρικάλοις και εν τω γραφείω του Γυμνασίου Θηλέων σήμερον την 29ην Οκτωβρίου 1955 ημέραν Σάββατον και ώραν 6.μμ συνελθών ο Σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων υπό την προεδρίαν της Γυμνασιάρχου κ. Αριστοβούλης Καψιμάλλη και απαρτιζόμενος εκ των κ.κ. 1) Μανίκα Αχιλλέως, 2) Σουφλάκου Θωμά, 3) Σερέπετση Δωροθέας, 4) Παπασωτηρίου Μαρίας, 5) Παλαιολόγου Αλεξάνδρας, 6) Πάνου Δημητρίου και 7) Μπαρμπαρούση Λεμονιάς πλην της καθηγητρίας των Φυσικών κ. Καρτάλη Ελευθερίας απουσιαζούσης δεδικαιολογημένως λόγω αδείας συνεπεία κυήσεως και λαβών υπ' όψιν τα πορίσματα της παιδαγωγικής, την τοπικήν των Τρικάλων πραγματικότητα και την υπ' αριθ. 4555/εγκ.110 της 16-9-55 διαταγήν του Γεν. Επιθεωρητού Μ.Ε. της ΣΤ' εκπαιδευτικής περιφερείας κ. Κ. Κούρνια αποφασίζει ομοφώνως:1) Oρίζει υποχρεωτικόν ένδυμα δι όλας τας μαθητρίας του Γυμνασίου την μαύρην μαθητικήν ποδιάν με λευκό γιακάν και λευκή κορδέλλαν εις τα μαλλιά.


2) Καθιερεί ως βραδυνήν ώραν λήξεως της κυκλοφορίας δια τας μαθητρίας την 7 μ.μ. όσαι δε τούτων λόγω της φοιτήσεώς των εις το Αγγλικόν Ινστιτούτον η εις το Ωδείον Τρικάλων αναγκάζονται να παραμένουν πέραν της ώρας ταύτης, δέον να εφοδιαστούν με ειδικόν σημείωμα από τα εις άνω Ιδρύματα και να παραδώσωσι τούτο εις την διεύθυνσιν του Γυμνασίου.


3) Απαγορεύει την φοίτησιν εις κινηματογράφους και θέατρα, έστω και αν συνοδεύονται υπό των γονέων τους, πλην των έργων εκείνων τα οποία εκάστοτε θα θεωρούνται κατάλληλα υπό του Συλλόγου των καθηγητών, αλλά και τότε θα συνοδεύωνται η υπό του Σχολείου η υπό των γονέων και κηδεμόνων, τα δε πάρτυ τα απαγορεύει απολύτως.4) Συνιστά την φοίτησιν εις το κατηχητικόν Σχολείον της πόλεώς μας και εις τον Οδηγισμόν &

5) Αποφασίζει να επακολουθήση ακριβής και συνεχής εφαρμογή των εις άνω αποφάσεων, ώστε η παρακολούθησις υπό του Σχολείου της εντός και εκτός του Σχολείου διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητριών μας να είναι άγρυπνος, αδιάλειπτος και υπογράφεται ως έπεται.


κλικ επάνω για μεγάλο μέγεθος


Η Γυμνασιάρχης

Καψιμάλλη Αριστοβούλη

Οι καθηγηταί

Μανίκας Αχιλλεύς
Σουφλάκος Θωμάς
Σερέπετση Δωροθέα
Παπασωτηρίου Μαρία
Παλαιολόγου Αλεξάνδρα
Μπαρμπαρούση Λεμονιά
Πάνου Δημήτριος 

 

Επιστροφή